y Rozbiórki £ód¼ | Wyburzenia £ód¼ | Wyburzenia | Rozbiórki
Wyburzenia £ód¼ | Rozbiórki £ód¼

Ochrona ¦rodowiska

wyburzenia, rozbiĆ³rki, ZRW Ā£Ć³dĀ¼

ZRW £ód¼ Spó³ka Jawna
Dariusz Zdanowski, Micha³ Szczytkowski
92-760 £ód¼, ul. Wi±czyńska 4
biuro@zrwlodz.pl


Kontakt telefoniczny:

Micha³ Szczytkowski
tel. 609 050 300

Dariusz Zdanowski
tel. 601 283 233


NIP: 7282644739
REGON: 100321110
KRS: 0000275240


ZRW

ZRW

ZRW

  Na tej stronie znajdziesz informacje
  na temat:

  Rozbiórki £ód¼
  Sprzedaæ gruzu
  Wyburzenia budynków
  Rozbiórka konstrukcji æelbetowych
  Rozbiórki wiaduktów
  Rozbiórka budynków pofabrycznych
  Wyburzenia £ód¼
  Rozbiórki na terenie ca³ego kraju
  Rozbiórki
  Wyburzenia

Firma ZRW £ód¼ sp.j. Dariusz Zdanowski, Micha³ Szczytkowski dzia³a z duæ± ¶wiadomo¶ci± ekologiczn± w zwi±zku z czym wszystkie nasze dzia³ania zwi±zane z realizacj± kolejnych inwestycji s± zgodne z przepisami ochrony ¶rodowiska a w szczególno¶ci z Prawem Ochrony ¦rodowiska oraz Ustaw± o odpadach

Prowadz±c nasz± dzia³alno¶ę szczególnie w zakresie rozbiórek i demontaæu obiektów budowlanych stajemy siź wytwórc± odpadów zarówno niebezpiecznych jak równieæ innych niæ niebezpieczne. Wymaga to od nas posiadania odpowiednich Decyzji zwi±zanych z gospodark± odpadami. Posiadamy Wszystkie wymagane prawem decyzje w tym m.in. program gospodarki odpadami obowi±zuj±cy dla terenu ca³ej Polski oraz dla terenu £odzi program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacje o wytwarzanych odpadach, ilo¶ciach i sposobach gospodarowania nimi.

Firma posiada równieæ zezwolenie na prowadzenie dzia³alno¶ci w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niæ niebezpieczne wydane przez Prezydenta Miasta £odzi.

Zgodnie z Ustaw± o odpadach prowadzimy monitoring odpadów za pomoc± kart ewidencji i przekazania odpadów.Pozwolenia z zakresu ochrony ¶rodowiska:

Program gospodarki odpadami:
rozbiórki £ód¼ wyburzenia £ód¼ rozbiórki

wyburzenia rozbiórki £ód¼

Informacja o odpadach £ód¼:
wyburzenia ³ódz

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi:
rozbiórki wyburzenia rozbiórki £ód¼

Zezwolenie na transport odpadów :
wyburzenia £ód¼ rozbiórki wyburzenia

Roboty rozbiórkowe wykonujemy na terenie ca³ego kraju. Wyburzenia, rozbiórki - ZRW £ód¼
POCZTA
Mapa Strony